Polasaí Inghlactha Úsáide - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Polasaí Inghlactha Úsáide

Tuismitheoirí > Polasaithe Scoile

Polasaí Úsáide Inghlactha

Ainm na Scoile: Scoil Gharbháin
Seoladh: Clais na Lachain, Dún na Mainistreach,
        Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Is é aidhm an Pholasaí Úsáide Inghlactha a chinntiú go bhfaighidh daltaí buntáistí as na deiseanna foghlama as acmhainní Idirlín na scoile ar bhealach sábháilte agus éifeachtach. Féachtar ar úsáid agus rochtain Idirlín mar acmhainn agus mar phribhléid scoile. Mura gcomhlíontar polasaí AUP na scoile mar sin tarraingeofar siar an phribhléid  agus gearrfar smachtbhannaí cuí - mar atá leagtha amach san AUP.
Tá sé i gceist go ndéanfaidh ionadaithe scoile agus tuismitheoirí athbhreithniú gach bliain ar an AUP. Sula síneofar é ba chóir an AUP a léamh go cúramach lena léiriú go dtuigtear agus go nglactar le coinníollach na húsáide.

Cruthaíodh an leagan seo den AUP ar an 22/11/2010
Ag Silvia Uí Sheanlaoich (Príomhoide), Margaret Uí Argáin (Bord Bainistíochta), Sinéad Ní Mhurchadha (Múinteoir ag comheagrú TFC)
……………………………………………………………………………..……………
Straitéis na Scoile

Bainfidh an scoil leas as roinnt straitéisí chun cur chomh mór agus is féidir le deiseanna foghlama agus le rioscaí a bhaineann leis an Idirlíon a laghdú. Is iad na straitéisí na cinn seo a leanas:
  
Go Ginearálta
  Beidh múinteoir i gcónaí ag maoirsiú seisiúin Idirlín.
  Bainfear leas as bogearraí scagtha agus/nó córais chomhionainn chun an riosca a bhaineann do nochtadh d'ábhar míchuí a laghdú. Déanfaidh an scoil monatóireacht rialta ar úsáid idirlín na ndaltaí.
  Cuirfear oiliúint ar fáil do dhaltaí agus do mhúinteoirí maidir le sábháilteacht Idirlín.
  Ní cheadófar íoschóipeáil nó uaslódáil a dhéanamh ar bhogearraí nach mbeidh ceadaithe.
  Bainfear leas as bogearraí cosanta víreas agus tabharfar é cothrom le dáta go rialta.
  Beidh cead ón múinteoir riachtanach chun bataí meabhracha pearsanta nó  CD-ROManna a úsáid sa scoil.
  Cleachtóidh na daltaí dea "netiquette" (i.e., etiquette ar an Idirlíon) ag gach tráth agus ní thabharfaidh siad faoi aon ghníomh a tharraingeoidh droch-cháil ar an scoil.
 Leanfaidh na daltaí treoracha leagtha amach maidir le cibearbhulaíocht i bPolasaí Frithbhulaíochta na Scoile

An Gréasán Domhanda
 Ní rachaidh mic léinn chuig láithreáin Idirlín ar a mbeidh ábhair ghraostacha, mídhleathacha, fuatha nó a bheidh míchuí ar bhealach eile. Is chun críocha oideachais amháin a bhainfidh daltaí úsáid as an idirlíon.
  Beidh eolas ag daltaí ar cheisteanna cóipchirt a bhaineann le foghlaim ar líne.
  Ní dhéanfaidh daltaí nochtadh nó foilsiú ar eolas pearsanta.
  Beidh a fhios ag daltaí go bhféadfadh aon úsáid lena n-áirítear  eolas a  dháileadh nó a fháil, cibé obair scoile nó nithe pearsanta a bheith faoi mhonatóireacht  ó thaobh ghníomhaíocht neamhghnách, slándáil, nó cúiseanna bainistíochta gréasáin.

Ríomhphost
  Úsáidfidh daltaí cuntais ríomhphoist cheadaithe faoi mhaoirseacht nó cead múinteora.
  Ní sheolfaidh agus ní  bhfaighidh daltaí aon ábhar a bheidh mídhleathach, graostach ná míchlúiteach nó a bhfuil sé i gceist leis cur as do dhuine eile nó imeaglú a dhéanamh air.
  Ní fhoilseoidh daltaí a sonraí pearsanta féin ná sonraí daoine eile, nithe  mar sheoltaí nó uimhreacha fóin nó picitiúir.
  Ní shocróidh daltaí cruinniú casadh go fisiciúil le haon duine.
  Tabharfaidh daltaí ar aird gur faoi réir chead óna múinteoir a fhéadfaidh daltaí aguisíní le ríomhphoist a fháil agus a sheoladh.

Comhrá Idirlín
  Ní bheidh rochtain ag daltaí ar sheomraí comhrá, ar fhóraim chomhrá agus ar fhóraim leictreonacha cumarsáide eile  ach de réir mar a bheidh ceadaithe ag an scoil.
  Ní bhainfear leas as seomraí comhrá, fóraim phlé agus fóraim chumarsáide leictreonacha eile ach amháin do chríocha oideachais agus beidh sin faoi mhaoirseacht ag gach tráth.
  Bainfear úsáid as ainmneacha úsáideoirí chun fíorchéannacht a cheilt.
  Beidh cosc iomlán ar chruinniú  duine le duine trí chruinniú a bheidh eagraithe via comhrá Idirlín.

Gréasán Scoile
  Tabharfar deis do dhaltaí  tionscadail, obair ealaíne nó obair scoile a fhoilsiú ar an nGréasán Domhanda.
  Déanfaidh múinteoir comhordú ar fhoilsiú obair daltaí.
  Foilseofar obair dhaltaí i gcomhthéacs oideachais ar leathanaigh Gréasáin le fógra cóipchirt a choscfaidh cóipeáil obair den sórt sin gach cead sonrach i scríbhinn.

  Ní fhoilseofar grianghraif dhigiteacha, clipeanna éisteachta nó físe de dhaltaí aonair ar an ngréasán scoile. Díreoidh grianghraif agus clipeanna éisteachta agus físe  ar ghníomhaíochtaí grúpaí. D'fhéadfadh clipeanna físe cosaint pasfhocal a bheith ag dul leo.
  Fágfar amach eolas pearsanta faoi dhaltaí mar sheoladh baile agus sonraí teagmhála den leathanach gréasáin scoile.
  Beidh úinéireacht ag daltaí fós ar an gcóipcheart ar aon obair a fhoilseofar.

Reachtaíocht
Soláthróidh an scoil eolas ar an reachtaíocht seo a leanas maidir le húsáid an Idirlín  agus ar chóir do dhaltaí, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí dul i dtaithi uirthi:

  An tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí 1998
  An tAcht Tascartha 1993
  An tAcht um Fhístaifeadtaí, 1989
  An tAcht um Chosaint Sonraí 1988

Struchtúir Thacaíochta
Cuirfidh an scoil eolas ar fáil do dhaltaí agus do thuismitheoirí faoi phríomhstruchtúir agus eagraíochtaí tacaíochtaí a bhíonn ag déileáil le hábhar mídhleathach agus úsáid dhochrach an Idirlín.

Smachtbhannaí
D'fhéadfadh gníomh disciplíne teacht as mí-úsáid a bhaint as an Idirlíon, lena n-áirítear tarraingt siar pribhléidí rochtana agus i gcásanna tromchúiseacha fionraí nó díbirt. Tá sé de cheart ag an scoil freisin  aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha a  thuairisciú chuig na húdaráis chuí.


 
Back to content | Back to main menu