Polasaí Cláraithe - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Polasaí Cláraithe

Tuismitheoirí > Polasaithe Scoile

Polasaí Cláraithe


Ba mhaith le Bord Bainistíochta Scoil Gharbháin a chur in iúil gur leagadh síos an Polasaí seo de réir riachtanais an Acht Oideachais 1998.
Tá súil againne dá bhrí sin go mbeidh sé mar chabhair do thuismitheoirí agus iad ag clárú a bpáistí. Beidh Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta agus Príomhoide na scoile sásta aon ní eile a bhaineann leis an bpolasaí a shoiléiriú do thuismitheoirí.

Fealsúnacht na Scoile:
Bunaíodh Scoil Gharbháin le freastal a dhéanamh ar pháistí an cheantair gur theastaigh óna dtuismitheoirí go mbeadh éileamh ag a bpáistí ar bhunoideachais Lán-Ghaeilge.
Is Gaelscoil í Scoil Gharbháin a bhfuil oideachas iomlán an pháiste tré mheán na Gaeilge mar phríomhaidhm aici.  Tá an scoil faoi phátrúnacht an Easpaig Chaitlicí (Port Láirge agus Lios Mhór), agus feidhmíonn an scoil faoi ghnáth rialacha na Roinne Oideachais & Eolaíochta. Curaclam páiste-lárnach atá i bhfeidhm a aithníonn luach agus éagsúlacht gach páiste agus a chuireann ar a chumas an fhorbairt iomlán is dual dó/di a dhéanamh mar pháiste, agus ina shaol sa tsochaí.  Tá sé mar aidhm againn timpeallacht shuaimhneach a chruthú ina ndéantar cúram d'fhorbairt intleachtúil, fhisiciúil, chultúrtha, mhorálta, spioradálta, shóisialta agus mhothúchánach an pháiste. Déantar dea-luachanna Críostúla a chothú.  Creidimíd go bhfuil comhoibriú, dea-bhéasaí agus dea-iompar riachtanach d'éifeacht na scoile agus d'fhorbairt agus dul chun cinn na bpáistí.  Spreagtar páistí i ngach gné den chultúr gaelach - teanga, cluichí, ceol, damhsa agus traidisiúin.  Tá rannpháirtíocht agus tacaíocht na dtuistí mar chuid thábhachtach de shaol na scoile

Is córas tumtha atá i bhfeidhm sa scoil seo: Nuair a thagann an páiste ar scoil i Naíonáin Shóisearacha déantar iad a thumadh sa teanga.  Sí an Ghaeilge teanga na scoile. Déantar an comhrá ar fad leo tré mheán na Gaeilge. Déantar an himeachtaí ar fad ar scoil, roimh scoil, taréis na scoile a reachtáil tré mheán na Gaeilge.

Ranganna / Múinteoirí
Is scoil aon sraithe do bhuachaillí agus do chailíní í Scoil Gharbháin.  Tá rang amháin againn de gach rang ó Naíonáin Shóisir go Rang a 6. Tá aon mhúinteoir déag ar fhoireann na scoile; ocht múinteoir ranga, múinteoir tacaíocht foghlamtha Múinteoir Acmhainne / tacaíocht foghlamtha, múinteoir tacaíocht foghlamtha / teangan agus príomhoide riaracháin.

Cuirtear fáilte roimh gach páiste go Scoil Gharbháin is cuma cén cúlra teangan, cúlra sóisialta nó cúlra creidimh atá acu.
Aithnítear cearta tuismitheoirí a bpáistí a chlárú in a rogha scoile, ach tá Bord Bainistíochta Scoil Gharbháin freagrach freisin as cearta phobal na scoile trí chéile agus go háirithe cearta pháistí na scoile atá cláraithe cheana féin. Éilíonn sé seo breith choir chothrom faoi réir ag prionsabail an dlí nádúrtha ag cur leas na bpáistí ar fad san áireamh. Ag tacú leis an scoil i gcúinsí den chineál seo tá sé de cheart ag an mBord Bainistíochta uasmhéid na bpáistí in aon rang ar leith a leagadh síos.

Naíonáin Shóisearacha:
Caithfidh ceithre bliana d'aois a bheith bainte amach ag gach Naíonáin Bheaga faoin chéad lá de mhí an Mheithimh sa bhliain go bhfuil an páiste le dul ar scoil.
Beidh foirmeacha iarratais ar fail ón Scoil.
Iarrfar ar na tuismitheoirí / caomhnóirí an fhoirm iarratais a líonadh agus í a sheoladh ar ais chun na scoile.
Clárófar ainm an dalta ansin ar liosta na bliana cuí.
Ní hionann foirm iarratais comhlánaithe agus dearbhú go mbeidh áit ar fail sa scoil agus ní h-ionann freastal ar Naíonra Gharbháin faoi Scéim an ECCE agus dearbhú go mbeidh áit ar fáil sa scoil.
Seolfar litir chuig na tuismitheoirí / caomhnóirí ag rá leo go bhfuil ainm a bpáiste ar liosta na n-iarratasóirí don bhliain chuí agus go mbeifear i dteagmháil leo arís i mí Eanáir/Feabhra na bliana a bhfuil sé i gceist go dtosnódh a bpáiste ar scoil.
I mí Eanáir/Feabhra na bliana cuí seolfar  litir agus foirm iarratais nua chuig gach duine atá ar liosta na n-iarratasóirí agus iarrfar orthu an fhoirm a líonadh agus í a sheoladh  ar ais chun na scoile más spéis leo fós áit a lorg dá bpáistí sa scoil.
Iarrfar ar iarratasóirí na bliana cuí méid áirithe airgid a híoc (Ní féidir an airgead seo a ais-íoc)
Úsáidtear an t-airgead seo chun leasa na ndaltaí

An t-eolas a bheidh á lorg ar an bhfoirm iarratais ná mar shampla:
Ainm an dalta, aois agus seoladh
Uimhir P.P.S.
Ainmneacha and seoladh baile le tuismitheoirí / Caomhnóirí an dalta
Uimhir teagmhála: Baile, obair, fón póca, ríomhphost.
Uimhreacha fón i gcás práinn.
Tinneas nó ailigire gur cheart an scoil a chur ar an eolas
Creideamh
Ina theannta seo beidh foirm Sláinte agus Sábháilteachta, Cód smachta agus polasaí na Gaeilge le líonadh sar a ghlacfar le dalta sa scoil.
Tá na foirmeacha seo ar fail in oifig na scoile.

Déanfar scagadh ar na foirmeacha iarratais. Tabharfar tús áite do:
 Deartháir nó deirfiúr le dalta atá ag freastal ar an scoil, a bhíodh ag freastal ar an scoil
     nó páiste le h-iar scoláire.
  Páistí a bhfuil cúlra Gaeilge / Gaelscolaíochta ag a dtuismitheoirí / páistí le
          tuismitheoirí a léiríonn tacaíocht don teanga agus don chultúr gaelach.
(Níl an critéir thuas in aon ord faoi Leith)
Bainfear úsáid as an critéir seo a leanas agus riar á chur ar na foirmeacha iarratais eile (arís níl na critéir in aon ord faoi Leith):
 Freastal ar Naíonraí Gaelacha
 An t-ord inar cláraíodh an páiste
  Data breithe
  Gan áit a fháil sa scoil an bhliain roimhe sin.

Déanfaidh Bord Bainistíochta na scoile cinneadh maidir leis an lion daltaí a ghlacfar sna Naíonáin Shóisearacha ó bhliain go bliain.
Déanfar na háiteanna sa scoil a thairiscint i mí Feabhra/Márta.
Iarrfar ar na tuismitheoirí / caomhnóirí a chur in iúil don scoil i scríbhinn, an bhfuil sé i gceist acu glacadh leis an áit sin.

Ag an am seo beidh an scoil ag lorg:

Teastas Breithe, déanfar an páiste a chlárú mar atá ar an teastas breithe,
Teastas baisteadh (más caitliceach an páiste) Is scoil chaitliceach í Scoil Gharbháin agus glacann na páistí leis na sacraimintí :an Chéad Fhaoistin, an Chomaoineach Naofa agus an Cóineartú, dá bhrí sin bíonn an teastas baisteadh á lorg againn ionas gur féidir leo glacadh leis na sacraimintí.
Nuair a bhíonn na háiteanna ar fad líonta, cuirfear é seo in iúil do na tuismitheoirí / caomhnóirí eile agus déarfar leo go bhfuil a bpáistí ar an liosta feithimh.
Má bhíonn folúntas ann ina dhiaidh sin déanfar an áit a thairiscint don pháiste atá ag barr an liosta feithimh.

Clárúchán i Ranganna Seachas na Naíonáin Shóisearacha
Glacfar le páistí isteach i ranganna ó Naíonáin Bheaga go dtí Rang 2 ag cur riachtanaisí oideachasúla, treoirlínte ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, spás sa rang agus cumas an pháiste i labhairt na Gaeilge.
Ina dhiaidh san glacfar le páiste sna ranganna sinsir má:
"   bhí an dalta ag freastal ar Ghaelscoil nó Scoil Ghaeltachta
"   tá Gaeilge ar a thoil/ toil  ag an bpáiste
"   léiríonn an tuismitheoir / caomhnóir suim faoi leith sa Ghaelscolaíocht

Is é an Bord Bainistíochta a dhéanfaidh an cinneadh faoi pháistí a ghlacadh in aon rang agus is leis an mBord amháin an cinneadh seo.
Tá an ceart ag an mBord Bainistíochta páiste a dhiúltú i gcásanna eisceachtúla mar a léirítear san Acht Oideachais 1998 (Roinn 29)

Iontráil:
Tugtar cothrom na féinne do gach páiste a thagann le h-iontráil sa scoil. Ní dhiúltaítear aon pháiste ar chúiseanna ; eitneachas, riachtanais speisialta, máchail, inscne, stádas lucht siúil, lucht iarrtha tearmainn, stádas dídeanaí, creideamh / polaitíocht, suíomh clainne, suíomh sóisialta.

Páistí le mí-chumas nó riachtanas speisialta oideachais
Cuirfear iarratas ar áit sa scoil do pháistí le mí-chumas nó páistí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais acu ar an bhfoirm iarratais caighdeánach. In éineacht leis an bhfoirm beidh miontuairisc ar mhí-chumas / riachtanais oideachais an pháiste maraon le tuairisc leighis , mheasúnaithe nó tuairisc síceolaíochta de réir mar a oireann. Sa chás nach bhfuil a leithéid de thuairisc ar fail d'fheadfadh an Bord Bainistíochta a iarraidh go ndéanfaí measúnú ar an bpáiste. Ionas go mbeidh dóthain ama ann chun riachtanais a mheas agus acmhainní a lorg caithfear iarratas ar áit do pháiste le riachtanas speisialta a dhéanamh roimh 31 Nollaig an bhliain sula mbeadh an páiste le tosnú ar scoil.
Socrófar cruinnithe idir baill an bhoird agus tuismitheoirí an pháiste chun riachtanais an pháiste an phlé agus chun acmhainní na scoile a phlé. B'fhéidir go mbeadh gá i gcásanna áirithe iontráil an pháiste a chuir ar athló fad is a bheifear ag fanacht le tuairisc measúnú agus / nó ag feitheamh le hacmhainní a rachadh chun tairbhe don pháiste ón Roinn Oideachais 's Eolaíochta mar a léirítear go cruinn sa tuairisc.

Achainí a dhéanamh:
Tá sé de cheart ag tuismitheoirí / caomhnóirí achainí a sheoladh isteach nuair a dhiúltaítear páiste.
Beidh cinneadh an Bhoird le fail i scríbhinn agus beidh an chúis léirithe go soiléir.
Cuirfear in iúil do thuismitheoirí go bhfuil sé de cheart acu achainí a sheoladh i gcoinne an chinneadh seo.
Beidh foirm ar fail le seo a dhéanamh (Ciorclán 22/'02)
Seolfar an achainí go dtí an Ard Rúnaí, Aonad Riaracháin na n-achainí, An Roinn Oideachais & Cultúrtha, Sráid Marlborough, BAC 1.

Cód Smachta:
Tá sé riachtanach comh-oibriú / tacaíocht na bpáistí a fháil le cód smachta na scoile / An Bhoird Bhainistíochta, chomh maith le polasaithe an churaclaim, polasaithe eagraíochta agus polasaithe bainistíochta. Tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí / Chaomhnóirí a bpáistí a chur ar an eolas i slí a bheidh oiriúnach dá n-aois mar gheall ar chód smachta na scoile agus mar gheall ar na polasaithe luaite thuas.
Tá sé riachtanach do thuismitheoirí / Chaomhnóirí an fhoirm atá ceangailte leis an gcód smachta a shíniú agus a sheoladh chun na scoile.

Ath-Bhreithniú:
Deineadh an polasaí seo a scríobh de réir Aonad 165 den Acht Oideachais.
Cuirfear an Patrún ar an eolas nuair a dhéanfar moltaí agus nuair a dhéanfar cinneadh.

Beidh an Bord freagrach as gnó na scoile in iomlán

Déanfaidh an Bord gach iarracht i gcónaí acmhainní na scoile a chur in oiriúint do pháiste le máchail nó riachtanais speisialta, athrú a dhéanamh ar an bhfoirgneamh más gá agus athbhreithniú a dhéanamh ar fhearas na scoile.

Déanfaidh an Bord Bainistíochta athbhreithniú / ceartú ar an bpolasaí seo ó ham go ham. Tá daingniú déanta ar an bpolasaí seo ag an mBord Bainistíochta.

Bord Bainistíochta:
Patron's representatives / Bishop' nominees:
Cathaoirleach / Chairperson:    Ailbhe Ní Neachtain.

Cisteoir / Treasurer:       Carol Beresford.

Ionadaí na dTuismitheoirí / Parents' representatives:
              Jacqui de Paor, Donncha Gough.

Ionadaí na Múinteoirí / Teachers' Representative:
              Siobhán Ághas (Vice-Principal)

Ionadaithe ón bPobal / representatives from the Community:
              Séamus Mac Craith, Denis O'Donovan

Príomhoide na Scoile (Principal of Scoil Gharbháin):
              Silvia Uí Sheanlaoich.


 
Back to content | Back to main menu