Gineáralta - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Gineáralta

Múinteoirí

www.curriculumonline.ie
Curaclam na Bunscoile ar líne

www.ncca.ie
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

www.pdst.ie
An tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí

www.ncte.ie
Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas - eolas agus tacaíocht do mhúinteoirí is iad ag comhtháthú TFC sa churaclam. Eolas chomh maith anseo ar chúrsaí TFC do mhúinteoirí.

www.cogg.ie
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta - acmhainní teagaisc, taighde agus seirbhís taca

www.gaelscoileanna.ie
Tacaíocht agus cabhair a thabhairt do na scoileanna lánGhaeilge, chun fadhbanna a réiteach agus chun iad féin a fhorbairt.


www.scoilnet.ie
Tairseach don Oideachas

www.sparklebox.co.uk/
An-chuid áiseanna anseo le priontáil (Béarl, Gaeilge, Mata, bainistiú ranga srl.)


www.bbc.co.uk/schools/
An-chuid le fáil anseo do gach ábhar

www.teachnet.ie
Ós ceann 300 tionscadal ó mhúinteoirí na tíre

www.primaryresources.co.uk
Pleananna ceachta, áiseanna agus acmhainní

www.sess.ie
Special Education Support Service

www.dyslexia.ie
The Dyslexia Association of Ireland

www.ncte.ie/NCTEInitiatives/SpecialNeedsICT/
Comhairle ar theicneolaíochtaí oiriúnaitheacha (assistive technologies) do pháistí le riachtanaisí speisialta.      

www.cjfallon.ie
Leagan digiteach de leabhair CJ Fallon, agus gníomhachtaí do pháistí
 
Back to content | Back to main menu