Deireadh Fómhair '11 - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Deireadh Fómhair '11

Cartlann Archive > Nuacht 11/12

Seachtaine na Matamaitice

Bhí seachtain iontach againn go léir,  spórt agus spraoi á bhaint againn as imeachtaí na seachtaine.  B'iontach an rud é idir thuismitheoirí agus pháistí agus mhúinteoirí a fheiscint ag tabhairt buille faoi thuairim ar an méid lítear uisce a rachadh isteach i mbaraille nó an mó balún a bhí sa mhála. Is breá leis an páistí go léir a bheith ag obair ar na ríomhairí agus bhain na ranganna ar fad ana thaitneamh as na cluichí matamaitice ar na ríomhairí glúine. Ba dheas an ciúb rubix a fheiscint arís agus gach éinne ag iarradh an corda a mheas gan bata méadair. Fuaireamar amach go bhfuil tuismitheoirí láidir againn sa scoil le caitheamh an bhuatais. Chailleamar go léir codladh na hoíche le puzail an lae. Tá slí eile anois ag Rang 5 chun uimhreacha móra a shuimiú 's a dhealú tré mhata meabhrach. Taispeánann an barr chairt go soiléir an mó duine fásta agus páiste a thrasnaíonn an bhóthair le Patricia agus is iontach é seo a fheiscint. Bhaineamar go léir ana thaitneamh as a bheidh ag rith thimpeall ar nós na gaoithe ar an gcosán matamaitice. Tógadh ana chuid griangrafanna de na himeachtaí le linn na seachtaine agus tá áthas a gcroíthe ar na páistí iad fhéin a fheiscint sna griangrafanna atá ar an mballa sa scoil.   Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le pobal na scoile, tuismitheoirí. páistí agus múinteoirí a bhain ana thaitneamh go deo as imeachtaí na seachtaine le chéile.
Maths Week

We all had a fantastic week during Matamatics Week, we had great fun together with all the events that were organised during the week. It was wonderful to see parents, pupils and teachers thoroughly enjoying the events trying to guess the litres of water in the barrel and the amount of balloons in the sack. It was great to see the rubix cube in action again and did we guess the correct length of rope with out the metre stick? The children enjoyed working on the laptops each week and pupils from all classes thoroughly enjoyed the Maths games on the laptops. We definitely have some very strong parents and children in the school which was evident with the welly throw. Our bar chart clearly displays the number of pupils and adults that use the pedestrian crossing with Patricia and well done to all. Rang 5 and rang 6 pupils travelled to WIT and will now be able to add and subtract large numbers by mental maths. The daily puzzle came between us and our night's sleep and kept us on our toes! We managed to decipher the maths trail while chasing our tails. The moments were captured on camera and the photos are on display in the school much to the children's delight. We would like to thank the whole school community parents, pupils and teachers for their enthusiasm during Maths week. It was a great success.

Comórtas Peile i bPortláirge
Gaelscoileana's Annual Footbal Competition

 
 Comhgháirdeachas leis an dá fhoireann ó Scoil Gharhbháin a thaisteal go Portláirge chun pairt a ghlacadh sa chomórtas bliantúil. Tá lúcháir croí agus bród an domhain orainn, ní hé amháin go bhuadar an corn ach bhuadar an sciath chomh maith. Is foireann meascaithe de chailíní agus de buachaillí a ghlacann páirt agus tugadh árdú meamna dóibh go léir. Comhgháirdeachas ó chroí leis an dá fhoireann agus le Múinteoir Jen agus le Múinteoir Lorcán as an traenáil dian a deineadh don gcomórtas seo. Beidh súil géar acu anois ar na réamh bhabhtaí do Chomórtas Peile Gael linn.


Congratulations to both our teams from Scoil Gharbháin that travelled to Waterford last Thursday to participate in this annual event. We are so proud and ecstatic that the teams not only won the cup but they also won the shield. This event involves mixed teams of boys and girls and it gave the pupils great confidence and heart on winning the competition. Congratulations to both teams and to Múinteoir Jen and to Múinteoir Lorcán as we know that they were put through their paces in preparation for this event. We will now be keeping a close eye on the preliminary rounds for Comórtas Peile Gael linn next summer.Lá na gCrann
National Tree Day

 
 


Chuaigh Rang 2 ar shiúlóid dúlra béal dorais thimpeall ar thalamh an Choláiste chun na crainn ar fad a aithint atá ag fás ann. Ár mbuíochas le Coláiste Aibhistín as na háiseanna áille a chur ar fáil dúinn. Bhailigh na páistí ualach duilleog chun iad a scrúdú agus na crainn a aithint. Dhein Rang 3 taighde ar chrainn agus ar a gcuid duilleog agus dheineadar ealaín sa seomra ranga bunaithe ar thorthaí na taighde de dhuilleoga sa bhFómhar.

Rang 2 went on a nature walk around the grounds of the College next door to see if they could recognise the many different varieties of trees by studying their leaves We are very grateful to St. Augustine's College for putting their facilities at our disposal. Rang 3 also studied the trees and displayed some wonderful art on the wall of their classroom as a result.


An Maratón

Guímíd gach rath ar Bryan Kirwan Daidí le Ellen agus le hAoibhe Ní Chiarubháin a bheidh ag rith sa Mharatón i mBaile Átha Cliath ar an saoire Bainc. Ár mbuíochas ó chroí le Bryan atá ag rith sa mharatón chun airgead a bhailiú ar son Choiste Thuismitheoirí na Scoile. Beidh Hamper breá mar dhuais don dalta a thugann buille faoi thuairim ar an tam is giorra don tam a thógfaidh sé ar Bryan an Marathon a chríochnú. Tá cártaí sa mbaile ag na daltaí faoi láthair le buille faoi thuairim a thabhairt. Bígí linn: €2 an táille chun buille faoi thuairim a thabhairt.

Dublin City Marathon


We wish Bryan Kirwan, Ellen and Aoibhe Ní Chiarubháin's Dad every success as he undertakes the marathon on the Bank Holiday Monday. We greatly appreciate Bryan's offer to run in the marathon to raise funds for our Parents' Association. A generous Hamper has been donated as a prize for the pupil who estimates the time as closely as possible to Bryan's actual time on the day. Cards have been sent home at present so that we can guess / estimate the time it will take for Bryan to run the marathon on the day. Have a guess €2 the fee to estimate the time.


 
 


Baile na Cúirte abú

Bhí bua iontach ag Baile na Cúirte ar an Domhnach seo caite i bPáirc Uí Fhearchair. Thug sé ardú meanma do mhuintir an pharóiste. Bhí na páistí ar bís ar an Luan ag fuireach le cuairt ó na himreoirí agus chuireamar fáilte 's fiche rompu.  B'iontach go deo an slua d'imreoirí, Tony Mansfield Cathaoirleach an Chlub,  traenálaithe agus mentors a fheiscint i gclós na scoile. Tugann sé misneach dos na páistí iar scoláirí ar nós Marc Ferncombe, Marc Mac Fíbhís, Eoin Braicéid agus Tiarnán ó Muirithe a fheiscint ag imirt ag an leibhéal seo a chaith geansaí na scoile do Scoil Gharbháin. Ba mhór leis na páistí an chuairt.  Bhí an himreoirí ana dheas agus foighneach leis na páistí. Ambasadóirí iontacha iad don Chlub. Bhí sé ana dheas iar thuismitheoir  de chuid na scoile a fheiscint mar roghnóir Liam Shanley agus bhí sé ana dheas iar thuismitheoir eile Michael Ferncombe a fheiscint ag obair leis an bhfoireann agus é i gclós na scoile i dteannta na fóirne. Thug Michael ana chuid tacaíochta d'fhoireann na scoile fad 's bhí a chlann fhéin ag caitheamh geansaí na scoile. Ba dheas fear ón Rinn a fheiscint chomh maith Tomás ó Faoláin (Tom Whelan). Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis an gclub as a  gcuid tacaíochta ar bhonn leanúnach táimíd fíor bhuíoch agus baineann na páisti an sult 's tairbhe as Seánaí gach Céadaoin. Comhgháirdeachas leis an Club agus guímíd gach rath oraibh sa chéad bhabhta de Chraobh na Mumhan. Baile na Cúirte abú.


 
 


Ballinacourty County Champions

Ballinacourty had a fantastic win in the Fraher Field on Sunday last. This was definitely the lift that the parish needed. All the pupils were so excited on Monday in anticipation of the arrival of the team. They received a great welcome. It gave us all great pleasure to see the huge numbers of players, Tony Mansfield the Club Chairman, selectors and mentors in the school yard. Our past pupils Mark Ferncombe, Mark Mac Fíbhís, Eoin Braicéid and Tiarnán ó Muirithe are wonderful role models for our present pupils. It gave the pupils great inspiration to hear that they had once worn the Scoil Gharbháin jersey and that they are now playing at this level. We thoroughly enjoyed the visit. The players were very patient and kind to the pupils and they are great ambassadors for the club. It was great to see that our past parents are continuously involved with the club with Liam Shanley as selector and it was wonderful to see a past parent Michael Ferncombe involved with the team and visiting the school with the club. Michael gave us fantastic support as a parent during his time with the school as his children wore the Scoil Gharbháin jersey. It was nice to see a Ring man amongst them as well Tómás ó Faoláin (Tom Whelan). We would like to convey our appreciation to the Club for their continuous support to us. The children thoroughly enjoy their training sessions with Seánaí on a Wednesday. Congratulations to the Club and we wish them continued success in the first round of the Munster Championship.


Scéalta mar gheall ar Oíche Shamhna / Halloween Stories

Tá rang 3 fíor ghnóthach le roinnt ama ag scríobh scéalta a chuirfeadh eagla do chroi ort mar gheall ar oíche Shamhna. Dheineadar leabhar des na scéalta ar fad agus le cabhair ó Sinéad Ní Chadhla cuireadh clúdach agus bind ar na leabhair céanna. Tá siad ana bhródúil go deo astu agus scéalta iontacha iontu. Maith sibh.

Rang 3 and Múinteoir Fíní  have been extremely busy recently writing stories that are sure to send a chill down your spine all about Halloween. They comprised a book of these scary stories and with the help of Sinéad Ní Chadhla these books were covered and bound.


Éadaí d'Oíche Shamhna / Scary Halloween Costumes

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le tuismitheoirí na scoile as an sár iarracht a deineadh leis na héadaí d'oíche shamhna i mbliana. Bhí na daltaí ar fheabhas.

We would like to thank all our parents for their fantastic contribution and original ideas with the children's costumes this year. The children were fantastic.Cruinniú Cinn Bhliana de Choiste na dTuismitheoirí / Coiste na dTuismitheoirí AGM

Bhí slua iontach I láthair ag an gcruinniú Chinn Bhliana agus bhí sé go hiontach é seo a fheiscint. Tá coiste iontach tagtha le chéile agus guímíd gach rath orthu. Is iontach go deo an tacaíocht a thugann an Coiste don Scoil ar bhonn leanúnach. Beidh gach eolas le fáil ar suiomh idir lín na scoile www.scoilgharbhain.org

It was wonderful to see the huge crowd in attendance at this important meeting. A great committee had been formed and we wish them every success. We greatly appreciate the continuous support by the Coiste to the school. Their support to the school is invaluable. All information regarding the Coiste will be available on the school website www.scoilgharbhain.org


 
Back to content | Back to main menu