Cód Iompair & Treoracha na Scoile - Scoil Gharbháin

Go to content

Main menu:

Cód Iompair & Treoracha na Scoile

Tuismitheoirí > Polasaithe Scoile

Cód Iompair agus Treoracha na scoile


Nuair a bhí an Cód á chur le chéile dhein an Bord Bainistíochta tagairt don leabhar - Ag Forbairt an Chód Iompair, Treoir línte do Scoileanna- An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais.  Cuireadh riachtanaisí agus cúinsí Scoil Gharbháin san áireamh.
Aidhmeanna an chóid;
1.   Timpeallacht a chruthú ina gcuirtear an tumoideachas chun cinn de réir polasaí Gaeilge na scoile a thacaíonn le gach cuid de chultúr 's d'oidhreacht na tire.
2.   Córas a bhunú ina dtabharfar an seans do dhaoine scileanna a chothú ar nós bheith freagrach, bheith ag obair as a stuaim féin agus bheith in ann caidreamh maith a mhuscailt le daoine eile.
3.   Freagracht, féinsmacht a chothú sna leanaí bunaithe ar meas, ar leanaí eile a chur san áireamh agus bheith foighneach le leanaí eile.
4.   Go mbeidh ar chumas na bpáistí muinín a bheith acu astu féin, féin mheas agus meas do dhaoine eile a chothú.
5.   Go mbeadh timpeallacht shábháilte ar fud na scoile ina mbraitheann daltaí agus foireann na scoile sábhálta agus go bhfuil meas orthu ann.
6.   Timpeallacht thaitneamhach foghlamtha a chothú ina gcuirtear oideachas d'ard chaighdeán ar fáil do gach dalta.
7.   Timpeallacht a chothú ina gcuirtear béim ar oideachas iomláin an pháiste.
8.   Treoir a thabhairt do dhaltaí, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí maidir le hiompar.
9.   Cothrom na féinne, freagracht agus comhoibriú a chothú inár measc.

Déanfaidh gach ball d'fhoireann na scoile gach iarracht dearcadh dearfach a bheith acu maidir le ceist iompair na scoile.  Sa chód tá córas tugtha d'fhoireann an scoile maidir le spreagadh agus moladh a chur chun cinn.   


Iompar dearfach á dheimhniú

'Mol an óige agus tiocfaidh siad' Nuair a thugtar moladh ar  son dea-iompar spreagann sé seo féinsmacht sa pháiste agus dá bharr cuirtear ana bhéim ar mholadh agus luachsaothair seachas ar smachtbhannaí. m.sh

Déanfar dea-iompar a mholadh agus a aithint.

  Moladh ó bhéal nó comhartha chun aitheantas a thaispeáint.
  Nóta sa dialann.
  Cuairt ar rang eile nó cuairt ar an bPríomhoide chun aitheantas 's moladh a thabhairt as an dea-iompar.
  Moladh ós cómhair an ranga.
  Duaiseanna teastaisí le bronnadh, spotaí nó stampaí a bhronnadh.
  Freagracht nó pribhléid speisialta a bheith tugtha don dalta.
  Teagmháil le tuismitheoirí ó bhéal nó i bhfoirm scríofa.
  Boinn chun aitheantas a thabhairt do thinnreamh.

Ní mar a chéile gach páiste agus aithníonn an scoil go maireann éagsúlachtaí idir gach páiste agus go gcaithfear gach iarracht a dhéanamh cóir a chur orthu seo.
Tá sé so thuigthe go bhfuilimíd ar fad ar aon fhocal go gcaithfear dlúth phobal a bheith laistigh den scoil agus comhoibriú láidir a bheith eatarthu i.e.  foireann na scoile, daltaí na scoile agus tuismitheoirí na scoile chun árd chaighdeán iompair a bheith sa scoil.
Déanfar gach iarracht an curaclam a chur in oiriúnt do ábaltacht, éirim aigne agus suimeanna an dalta.
Tá rialacha na scoile scríofa go dearfach agus iad so thuigthe ar cad gur cheart do dhaltai déanamh agus ar conas iad a leanúint.
Beifear ag súil go mbeidh gach ball de phobal na scoile in iúil ar iad féin a iompar i slite a chuireann meas in iúil do dhaoine eile de réir an chaighdeán atá cumhdaithe sa Chód Iompair agus smachta.

Daltaí na Scoile: Beifear ag súil go mbeidh daltaí na scoile in iúil ar
1.   Gaeilge a labhairt i gcónaí de réir Polasaí na Gaeilge
2.   Meas a bheith acu orthu féin agus ar dhaoine eile.
3.   Bheith i láthair ar scoil go rialta agus gan a bheith as láthair gan chúis mhaith.
4.   Bheith ar scoil in am tosnaíonn an scoil ag 9:20 a.m.
5.   Gan an scoil a fhágaint i rith an lae gan nóta scríofa. Míniúchán i bhfoirm scríofa a thabhairt don múinteoir ranga ó do thuismitheoir / caomhnóir má chaithfidh tú an scoil a fhágaint ag aon am. Sa chás seo caithfear tú a bhailiú ó dhoras an tseomra ranga (tuismitheoir/caomhnóir) ar chuiseanna sábhailteachta. Bí cinnte go síníonn do thuismiteoir / caomhnóir an Leabhar sábhailteachta / sláinte in oifig an rúnaí agus go ndéanfar an rud céanna  nuair a fhileann tú ar an scoil.
6.   Meas a bheith agat ar nithe ar leat féin agus ar nithe a bhaineann le daoine eile. Meas a bheith agat ar fearas agus ar fhoirgneamh na scoile. Freagracht a ghlacadh as do chuid leabhair agus coipleabhair.  Go mbeadh gach leabhar agus cóipleabhar clúdaithe agus d'ainm go hiomlán orthu agus ar do phinn luaidhe, bioradáin geansaí na scoile agus éadaí corpoideachais go háirithe ionas nach gcaillfear iad.
7.   D'obair bhaile a dhéanamh in iomlán agus go foirfe agus a chinntiú go mbíonn an dialann sínithe (rang 1-6), obair bhaile sínithe (Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra)
8.   Trialacha a bheith sínithe ag bhúr dtuismitheoirí chun bhúr dtuismitheoirí a choiméad ar an eolas
9.   Níl tippex ceadaithe.
10   (a)Culaith iomlán na scoile a chaitheamh de réir treoracha na scoile.  Caithfear slipéirí nó broga boga a chaitheamh sa seomra ranga. I rith an tsamhraidh / an Fhomhair nuair  a bhíonn an aimsir go breá tabharfar cead dos na daltaí bríste gearr dubhghorm nó bán a chaitheamh le tí- léine na scoile agus barr na n-éadaí chorp oideachais. .  
10(b)Tá cead ag rang 6 amháin brístí dubhghorm a chaitheamh mar chuid d'éidí corpoideachais.
10(c)Éadaí corpoideachais á gcaitheamh ar laethanta spóirt nó le haghaidh imeachtaí spóirt.
10(d)Gan geansaithe peile / sacair / rugbaí / skins  d'aon tsaghas a chaitheamh mar chuid d'éidí corpoideachais.
11.   Tá dualgas ar gach imreoir clogad a chaitheamh agus iad ag imirt iománaíochta.
12.   Páirt a ghlacadh i ngach imeacht scoile.
13.   Bogadh ar fud na scoile go ciúin agus gan a bheith ag deanamh fothroma.
14.   Bheith freagrach go hiomlán as a gcuid trealamh pearsanta ar scoil.
15.   An scoil a bheith néata agus saor ó bhruscar.
16.   Daltaí a thagann ar scoil ar rothar caithfidh gach dalta siúl ón ngeata agus go dtí an geata ar son sábháilteachta agus ní bheidh an scoil freagrach in aon chás as rothair nó treallamh pearsanta a fhágtar i gclós na scoile ar son sabháilteachta.
17.   Cinntigh go mbíonn glas ar an rothar fad 's atá an rothar i gclós na scoile.
18.   An bóthar a thrasnú go sábháilte leis an Bean Líreacáin ag an trasrian coisithe
19.   Gan cluichí liathróide a imirt i gclós na scoile roimh am scoile nó ina dhiaidh.
20.   Ar son sláinte agus sábháilteacht tá dhá fón scoile ag Scoil Gharbháin (087) 2430339 agus (087) 7985038. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an scoil, bhúr dtuismitheoirí / gcaomhnóirí ag aon am ( m.sh. imeachtaí scoile agus turasanna scoile)  Dá bhrí sin ní cheadaítear fóin póca ar scoil nó ar imeachtaí scoile
Má bhíonn fón póca ag dalta bainfear an fón de / di agus coimeadfaidh an Príomhoide  in áit sábháilte é. Tabharfar an fón arais do thuismiheoirí / chaomhnóirí taréis dóibh cruinniú a shocrú leis an bpríomhoide.
21.   Ceamara: Ar son sláinte agus sábháilte níl cead ceamara a bheith ag aon imeacht scoile seachas ag an múinteoir.
22.   Seodra: Uaireadóirí agus stodaí cluaise beaga amháin atá ceadaithe.
  Fáinní cluaise: stodaí cluaise beaga amháin atá ceadaithe.
23.   Ní mór toil a muintire i scríbhinn a bheith ag daltaí agus iad (a) ag dul ar thurasanna scoile (b) oiliúnt uisce mar chuid de churaclam na scoile (c) ag glacadh páirt i gcomórtaisí in ainm na scoile (d) chun griangrafanna díot a chur ar idirlín na scoile (f) chun an t- idirlín a usáid ar scoil ( déan tagairt do AUP na scoile)
24.   Cuireadh do Bhreithlaethanta: Iarrtar gan cuireadh do bhreithlaethanta a dháileadh ar scoil nó ag geata na scoile.
25.   Bronntanaisí d'fhoireann ( na Scoile, An Naíonra, Séisiún Iar Scoile, Rúnaí agus  Bean Lireacháin) agus  Cártaí Nollag ó dhalta go dalta
De dheasca an cúlú eacnamaíochta agus de dheasca brú airgidis um Nollag iarraimís oraibh nach mbeadh cártaí Nollag á dháileadh ó dhalta go dalta. Iarraimís oraibh chomh maith gan bronntanaisí a thabhairt d'fhoireann na scoile ag aon am i rith na bliana. In ionad é seo a dhéanamh iarraimís ar gach clann más achmhainn leo beagáinín airgid a chur i mbosca sa scoil eagraithe ag rang 6 do charthanacht roghnaithe ag rang 6 gach Nollaig. Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl daoibh roimh ré as a bheith tuisceanach, as bhúr gcomhoibriú agus as an meas atá agaibh ar mianta ár gcroíthe sa chás seo.
26.   Níl guma coganta ceadaithe
27.   Ag tacú le polasaí lóin sláintiúil na scoile

De dheasca ailléirge contúireach / baolach cnóite ní cheadaítear lóin a roinnt. Tá cosc iomláin ar chnóite d'aon tsaghas mar shampla dearcáin, cnó capaill agus de réir ár bpolasaí loin folláin ní cheadaítear cnóite mar shampla im de chuid pís talún, nutella agus seacláid.

   Beidh an múinteoir ag súil go mbeidh na daltaí :
1.   Ag labhairt as Gaeilge i gcónaí de réir polasaí Gaeilge na scoile.
2.   Glacadh le ceannas / údarás, freagracht an mhúinteora  agus a ceart / cheart múineadh i dtimpeallacht a chuidíonn le foghlaim an dalta.
3.   Bheith ar scoil in am agus an fearas ceart a bheith ar lámh acu
4.   Obair bhaile a dhéanamh go foirfe.
5.   Éisteacht agus a bheith tuisceanach maidir le tuairimí gach éinne
6.   Iompar a chuireann isteach ar dhaltaí eile a sheachaint.
7.   Páirt a ghlacadh in imeachtaí ranga in iomlán

   Beidh na daltaí eile ag súil go mbeifear
1.   Ag labhairt as gaeilge i gcónaí
2.   Bheith cineálta agus meas a bheith agat ar phearsantachtaí  éagsúlacha
3.   Gan tromaíocht a dhéanamh orthu
4.   Gan masla a thabhairt dóibh nó bheith ag magadh nó ag séideadh futhu mar gheall ar na héagsúlachtaí
5.   Meas a bheith agat ar fearas a bhaineann le daoine eile
6.   Labhairt go béasach agus go cúirtéiseach le foireann na scoile agus le daltaí na scoile.
7.   Cead a thabhairt do dhaltaí a bheith mar chuid den ghrúpa.


Tuismitheoirí na Scoile beidh an scoil ag súil go mbeifear
1.   Ag tabhairt tacaíochta don scoil chun polasaí na gaeilge a chur i bhfeidhm.
2.   Ar an eolas maidir le polasaithe agus cóid na scoile.
3.   Ag tacú leis an scoil chun cód iompair na scoile a chur i bhfeidhm.
4.   Dialann Obair Bhaile: is módh é seo chun nasc a chothú idir an baile agus an scoil agus chun aitheantas a thabhairt do thábhacht ár dtuismitheoirí in oideachas a bpáiste / bpáistí.  Go mbeidh an dialann sínithe gach lá. Naíonáin go mbeidh na cóipleabhair / leabhair sínithe gach lá. Beidh smacht bhannaí i gceist do dhaltaí gan síniú (rang 2- rang 6)
5.   Cinntiú go bhfuil an fearas ceart ag do pháiste agus go ndéanfaidh daltaí cúram dá gcuid leabhar agus cóipleabhar Molaimíd clúdaigh a bheith ar  a gcuid leabhar agus a n-ainmneacha go hiomlán ar phinn luaidhe, bioradáin, geansaithe (go háirithe éadaí corpoideachais).
6.   ag tacú le Polasaí loin sláintiúil na scoile.

De dheasca ailléirge contúireach / baolach cnóite ní cheadaítear lóin a roinnt. Tá cosc iomláin ar chnóite d'aon tsaghas mar shampla dearcáin, cnó capaill agus de réir ár bpolasaí lóin folláin ní cheadaítear cnóite mar shampla im de chuid pís talún, nutella agus seacláid.

7.    Meas a bheith ag gach dalta ar gach ball den bhfoireann agus an meas seo a chur chun cinn sa scoil
8.    Ag súil go mbeidh sé de dhualgas  oraibh aon athrú a thagann ar an seoladh baile, ar uimhreacha gutháin, ar sheoladh oibre agus rl a chur in iúil don scoil láithreach ionas gur féidir teagmháil a dhéanamh libh i gcás práinne.
9.(a)   Ag tacú le cód cinntiú go mbeidh culaith iomlán na scoile a chaitheamh ag do pháiste de réir treoracha na scoile.  Caithfear slipéirí nó broga boga a chaitheamh sa seomra ranga.  I rith an tsamhraidh / an Fhomhair nuair  a bhíonn an aimsir go breá tabharfar cead dos na daltaí bríste gearr dubhghorm nó bán a chaitheamh le tí- léine na scoile agus barr na n-éadaí chorp oideachais.

9.(b)   Tá cead ag rang 6 amháin brístí dubhghorm a chaitheamh mar chuid d'éidí corpoideachais.
9.(c)   Éadaí corpoideachais á gcaitheamh ar laethanta spóirt nó le haghaidh imeachtaí spóirt.
9.(d)   Níl geansaithe peile / sacair / rugbaí / skins d'aon tsaghas a chaitheamh mar chuid d'éidí corpoideachais.
10.   Tá dualgas ar gach imreoir clogad a chaitheamh agus iad ag imirt iománaíochta.
11.    A bheith toilteanach fadhb a phlé ag am atá oiriúnach do gach duine atá i gceist- is féidir labhairt leis an múinteoir ranga nó leis an bpríomhoide tré choinne a dhéanamh leo. Is féidir coinne a dhéanamh le rúnaí na scoile. Thárlódh go mbeadh an Príomhoide i láthair ag an gcruinniú sin más gá. Cuirtear fáilte roimh tuismitheoirí i Scoil Gharbháin ach iarrtar oraibh bheith tuisceanach ar am luachmhar a thógtar ó am ranga nuair a thagann tuismitheoir le ceist go doras an tseomra ranga. Gan dabht déanfar eisceacht i gcás práinne.
12.   Tacaíocht a thabhairt le Cód Iompair na scoile a chur i bhfeidhm
13.   Smacht bhannaí a chur i bhfeidhm ar do pháiste igcás go bhfuil éifeacht diúltach ag iompar do pháiste ar dhaoine eile.
14.   Míniúchán i bhfoirm scríofa a thabhairt do'd pháiste le tabhairt don múinteoir ranga más rud é go dteastaíonn uait go bhfágfadh do pháiste an scoil i rith am scoile. Sa chás seo caithfear an páiste  a bhailiú ó dhoras an tseomra ranga  ar chuiseanna sábhailteacha. Bí cinnte go síneofar an Lleabhar sábhailteachta / sláinte in oifig an rúnaí agus go ndéanfar na rud céanna  nuair a thagann an dalta  ar ais ar  scoil.
15.   Bíonn daltaí ar scoil 183 lá den bhliain, níl ansan ach leath na bliana. Dá bhrí sin de réir treoracha na Roinne iarraimíd ar thuismitheoirí / chaomhnóirí gan na páistí a thógaint as an scoil ar laethanta saoire nó ar turasanna laethúla. I gcás eisceachtúil nuair nach bhfuil rogha i gceist seachas na páisti a bheith as láthair iarrtar ort /oraibh coinne a dhéanamh leis an bPríomhoide chun an cás eisceachtúil a phlé. Páiste a bhíonn as láthair ón scoil ar feadh 20 lá nó breis leis tá de dhualgas ar an scoil ó thaobh an dlí de an teolas seo a sheoladh ar aghaidh go dtí an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais.
16.   Ar an eolas maidir le amanta oscailte agus dúnta na scoile.:
Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra:       9:20 a.m. - 2:00 p.m.
Rang 1- Rang 6:                9:20 a.m. - 3:00 p.m.
17.   Eiríonn daltaí mí shuaimhneach nuair nach mbíonn siad in am don scoil / puncúil. Eiríonn siad mí shuaimhneach nuair a thagann siad ar scoil agus go bhfuil an lá scoile tosnaithe gan iad. Tosnaíonn an scoil ag 9:20 a.m. agus ba choir do dhaltaí a bheith ar an láithreán roimh ama. Beifear ag súil le nóta míniúcháin ó pháiste a bhíonn mall ag teacht ar scoil. Iarrtar ar thuismitheoirí / chaomhnóirí Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra a bhailiú ó dhoras na scoile ag a 2 p.m.
18(a)Beidh féitheoireacht sa chlós ó 9:10 a.m. go 9:20 a.m. Ní ghlacfar le freagracht ar bith do dhaltaí lasmuigh des na hamanta luaite seachas má cheadaítear é faoin mBord Bainistíochta.
Ba choir go míneodh gach tuismitheoir / caomhnóir dá bpáiste féin cén áit inar cheart do / di dul nó cad ba cheart do / di a dhéanamh i gcás práinne mar shampla dá mbeadh tuismitheoir / caomhnóir déanach á bailiú/bhailiú taréis na scoile gan choinne acu leis.
18(b)Gan cluichí liathróide a imirt i gclós na scoile roimh am scoile nó ina dhiaidh
19.   An Scoil / múinteoir ranga a chur ar an eolas má tá do pháiste ag fulaingt ó ghalar no tinneas ar bith nó má tá leigheas d'aon tsaghas á dtógaint ag do pháiste a chuireadh as dá shláinte / sláinte nó don dul chun cinn oideachasúil.
20.   Éileamh a dhéanamh ar Árachas pearsanta na scoile do thionóscaí.
21.   Tá cosc ar tobac a chaitheamh sa scoil, i gclós na scoile, le linn imeachtaí na scoile nó in aon áit ina mbeidh páistí scoile i láthair.
22(a)Mar chosaint dár ndaltaí ní cheadaítear do thuismitheoirí / chaomhnóirí tiomáint isteach i gclós na scoile. Cuimhnigh go gcuireann páircéail mhistuama isteach ar sheirbhísí slándála i gcás práinne agus dá bharr sin go bhféadfaí beatha na ndaltaí a bheith i mbaol.
22(b)Dá bhrí sin ní cheadaítear stad ag geata nó ós comhair na scoile chun dalta a scaoileadh as an gcarr ag am ar bith. Tá cosc in iomlán ar pháircéail lasmuigh den scoil mar cuirtear na páistí i mbaol nuair a dhéantar é seo. Tá cosc chomh maith ar pháirceáil sa chuid atá curtha in áirithe don bhus.
22(C)Iarrtar ort páirceáil trasna ón scoil agus an seans a thabhairt do'd pháiste an bóthar a thrasnú go sábháilte leis an bhean líreacáin sa trasnáin coisithe
23.   Bí ar an eolas go bhfuil tús áite ag an bpolasaí : Cosaint an Pháiste ag an mbord Bainistíochta.
24.   Níl an Bord Bainistíochta freagrach as daltaí na scoile nó iompar na ndaltaí ar an mbus scoile.
25.   Caithfidh gach dalta cead scríofa a fháil óna dtuismitheoirí / gcaomhnóirí agus (a) iad ag dul ar thuras scoile (b) iad ag glacadh páirt in oiliúnt uisce mar chuid de churaclam na scoile. (c) ag glacadh páirt i gcomórtaisí ar son na scoile (d) ag glacadh páirt in imeachtaí iar-scoile (e) chun griangrafanna na bpáistí a sheoladh ar idirlín na scoile (f) ionas go mbeadh na daltaí ábalta an idirlín a úsáid ar scoil (mholfaimís go bhféachfadh sibh ar pholasaí na scoile maidir leis an idirlín)
26.   Fón Póca na Scoile: Ar son sláinte agus sábháilteachta tá dhá fhón póca ag an scoil (087) 2430339 agus (087) 7985038. Is féidir dul i dteagmháil leis an scoil ag aon am (imeachtaí scoile agus turasanna scoile) agus sa tslí céanna is féidir leis na daltaí teagmháil a dhéanamh lena dtuismitheoirí / caomhnóirí ag aon am ar an fón póca luaite.) Dá bhrí sin níl aon ghá le fón póca agus ní cheadaítear fón póca ar scoil nó ag aon imeacht scoile. Má thárlaíonn sé go mbíonn fón póca ag dalta ar scoil nó ag imeacht scoile tógfar an fón agus coimeadfar an fón in áit shábháilte -ag an bPríomhoide. Tabharfar an fón tharnais dona tuismitheoir taréis do / di bualadh leis na tuismitheoirí.
27.   Ceamra: Ar son sláinte agus sábháilte níl cead ceamra a bheith ag aon imeacht scoile seachas ag an múinteoir.
28.   Seodra: Uaireadóirí agus stodaí cluaise beaga amháin atá ceadaithe.
29.   Cuireadh do Bhreithlaethanta: Iarrtar gan cuireadh do bhreithlaethanta a dháileadh ar scoil nó ag geata na scoile.
30.   Bronntanaisí d'fhoireann ( na Scoile, An Naíonra, Séisiún Iar Scoile, Rúnaí agus  Bean Lireacháin) agus  Cártaí Nollag ó dhalta go dalta  De dheasca an cúlú eacnamaíochta agus de dheasca brú airgidis um Nollag iarraimís oraibh nach mbeadh cártaí Nollag á dháileadh ó dhalta go dalta. Iarraimís oraibh chomh maith gan bronntanaisí a thabhairt d'fhoireann na scoile ag aon am i rith na bliana. In ionad é seo a dhéanamh iarraimís ar gach clann más achmhainn leo beagáinín airgid a chur i mbosca sa scoil eagraithe ag rang 6 do charthanacht roghnaithe ag rang 6 gach Nollaig. Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl daoibh roimh ré as a bheith tuisceanach, as bhúr gcomhoibriú agus as an meas atá agaibh ar mianta ár gcroíthe sa chás seo.
31.   Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl daoibh roimh ré as a bheith tuisceanach, as bhúr gcomhoibriú agus as an meas atá agaibh ar mianta ár gcroíthe sa chás seo.
Ba mhaith linn go mbeadh sibh ar an eolas go ndéanann an scoil gach iarracht ár bpaisti a mhealladh, tacaíocht a thabhairt dóibh, gach seans a thabhairt dóibh a bheith páirteach, a bheith macánta leo agus timpeallacht a chruthú ina mbraitheann  paisti de gach ábaltacht agus de gach cine sabhálta agus sona sasta ar scoil.
32.   Tá an Príomhoide freagrach ar an iomlán as smacht sa scoil. Tá gach múinteoir freagrach as an smacht ina rang féin / fhéin agus as a bheith ag obair i dteannta na múinteoirí chun smacht iomlán laistigh den scoil a chinntiú.
Cuirfear dalta go oifig an Phríomhoide as iompar diúltach atá  dáiríre  agus as eachtraí d'iompair diúltach nach bhfuil chomh dáiríre.

Droch Iompar a chur faoi chos
Sen aidhm ata ag smacht bhannaí ná dea-iompar a spreagadh agus droch iompar a stad.
Si an aidhm atá ag smacht bhannaí ná an iompar a fheabhsú tré:
"   Cabhair a thabhairt dos na daltaí tuiscint a bheith acu go bhfuil an iompar atá ar siúl acu inghlactha.
"   Cabhair a thabhairt dóibh chun go dtuigfidís an éifeacht atá ag an iompar atá ar siúl acu ar dhaoine eile.
"   Cabhair a thabhairt do dhaltaí ( in slite atá oiriúnach dá haois agus forbairt) chun go dtuigfidís nuair a roghnaítear iompar áirithe go mbíonn éifeacht ag an rogha seo ar dhaoine eile
"   Cabhair a thabhairt dóibh freagracht a ghlacadh as a n- iompar féin.

Samplaí de iompar diúltach dáiríre
  Dí mheas d'fhoireann na scoile: eascainí droch theanga a úsáid.
  Taom feirge a dhéantar d'aon am agus iompar boirbe nó iompar dúshlánach.
  Eachtraí a thugann dúshlán atá dáiríre
  Goid
  Sábháilteacht an dalta féin nó daltai eile a bheith i mbaol
  Iompar a bheith idir láimhe ag dalta go mbionn éifeacht díobháileach 's diúltach ag an iompar céanna ar foghlaim agus múineadh
  Iompar a bheith idir lámha a chuireann isteach go mór ar dhaltaí eile, a ghoileann go mór orthu mar shampla: bulaíocht, ciapadh, géarchúis nó éagóir a dhéanamh ar dhuine ar chúiseanna áirithe.

Beidh na smacht bhannaí curtha i bhfeidhm de réir aois agus forbairt an pháiste agus beidh cúlra culturtha an pháiste tógtha san áireamh chomh maith.
Tógfar an suíomh ina bhfuil an dalta éislinneach san áireamh nuair atá smacht bhannaí a chur i bhfeidhm.

Beidh na céimeanna seo a leanas á gcur i bhfeidhm le soiléiriú go bhfuil iompar diúltach inghlactha:
1.   An droch iompar a phlé leis an bpáiste
2.   Comhairle a chur ar an dalta
3.   Obair bhreise
4.   An dalta a dheighilt ó na daltaí eile, ó na cáirde, áiteanna sa rang a mhalartú, nó bogadh go sealadach go rang eile agus irl.
5.   Go mbeidh ar an bpáiste fanacht istigh le linn sosa
6.   Pribhléidí a chailliúnt
7.   Cuairt ar an bpríomhoide
8.   Teagmháil leis na tuismitheoirí / caomhnóirí. Beifear ag obair leis na tuismitheoirí / caomhnóirí ó thus chun teacht ar réiteach.
9.   Fionraí (le feiscint i bpolasaí fionraithe na scoile)
10.   Fionraí láithreach bonn i leith masla a thabhairt do bhall d'fhoireann na scoile.
11.   Má thárlaíonn go bpléann an Bord eachtra d'iompar diúltach agus go dtagann an Bord ar chinneadh gur ionann é agus fíor dhroch iompar beidh sé de cheart ag an mBord polasaí na scoile maidir le fionraí a chur i bhfeidhm.
12.   Más fíor dhroch iompar atá i gceist go leanúnach beidh ar an mbord cinneadh a ghlacadh agus lá scoile an dalta a ghearradh siar ar son sláinte agus sábháilteacht an dalta féin agus daltaí eile na scoile.

Coimeadfar cúntas d'eachtraí a bhaineann le hiompar atá diultach agus dáiríre. Déanfar gach iarracht dalta atá tré na chéile ó thaobh na mothúcháin de (fadhbanna féin smachta) a chur faoi bhráid an tSiceolaí le haghaidh scrúdú siceolaíochta. Lorgófar comhairle agus cabhair laistigh de thacaíocht na scoile: Oifigeach Sláinte (Banaltra / Dochtuir na scoile) nó Oifigeach Leasa Oideachais.


Tá seans go ndéanfaidh an Bord athruithe ar an gCód Iompair agus Treoirlínte seo más gá.  Déanfar athbhreithniú ar an gCód seo ó am go ham.


 
Back to content | Back to main menu